Praktijk H. Windemuller

Praktijk H. Windemuller

Werkzaam als

 • Gz Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Haptotherapeut

Gespecialiseerde behandeling

 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • (complex) trauma
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Relatie- en gezinsproblematiek
 • Arbeidsgerelateerde problematiek

Behandelmethode

 • Individueel ontdekkende psychotherapie
 • Groepspsychotherapie
 • Systeem therapie: partner-, relatie- en gezinstherapie
 • Traumabehandeling, EMDR
 • Lichaamsgerichte psychotherapie
 • Schemagerichte psychotherapie

Registraties & Lidmaatschappen

Gz psychologen nr. 490 313 886 25
Psychotherapeuten nr. 690 313 886 16
Beroepsverenigingen NVP, LVVP,  EMDR, ESTD, NtVP
KvK Praktijk 30274344
AGB Praktijkcode 94055083
AGB Zorgverlenerscode 94003837

Studie
– Sociaal-cultureel werk Sociale Academie Baarn (1969)
– Doctoraal Klinische psychologie Utrecht (1982)

Visitatie

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP  leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk’. In maart 2018 is de praktijk door de LVVP gevisiteerd en in orde bevonden.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding,intake,diagnostiek,behandeling, afsluiting en nazorg.

Inzien NZA goedgekeurde  kwaliteitsstatuut

Klachtenregelement

Per 01-01-2017 is het wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft  op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVP. Zie klachtenregeling

Praktijk adres

Langbroekerdijk 27B
3972 NC, Driebergen

Werkzaam op maandag en woensdag

 • 06-16176877

 • windemuller@cphogeweg.nl

HET ZORG PRESTATIEMODEL

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Meer informatie

HET CORONA VIRUS

CPH volgt de richtlijnen van het RIVM. Wat dit voor u en onze praktijken betekent leest u via de knop hieronder.

Meer informatie

Informatie over kosten en vergoedingen

Informatie over kosten en vergoedingen

GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering. Dit geldt zowel voor Specialistische GGZ als voor Basis GGZ

Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke WMG-tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De tarieven voor Specialistische GGZ en Basis GGZ vindt u onder de volgende link voor 2021.

Behandeling door een gecontracteerde hulpverlener wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Bij behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt het af van uw polis (basisverzekering) of de behandeling geheel wordt vergoed. U kunt door de bank genomen uitgaan van het volgende:

 • Als uw polis 100% van de factuur vergoedt, heeft u geen kosten.
 • Als uw polis 90% van de factuur vergoedt, kost een gesprek 15 euro.
 • Alsuw polis 80% van de factuur vergoedt, kost een gesprek 30 euro.
 • Enzovoort

U ontvangt nota’s rechtstreeks van de praktijk. Deze nota’s kunt U zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van een eventuele declareerbare diagnose en van uw verzekeringsvoorwaarden is het mogelijk dat een deel van de therapiekosten vergoed wordt door uw zorgverzekeraar (restitutie). U dient dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar; vraag daarbij ook naar beperkingen in de restitutie (aantal zittingen, tijdsperiode, enz.). Uw zorgverzekeraar zal voor deze GGZ-zorg het wettelijk verplichte eigen risico in rekening brengen. Als U voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dan heeft U ook een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ.

Let wel: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota’s.

Meer informatie over vergoedingen is te vinden via de LVVP.

De declaratie wordt per maand ingediend, afhankelijk van uw zorgverzekering rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of bij uzelf.

Uitleg van de overheid over de prijs van een behandeling vindt u via deze link.

Niet verzekerde zorg (OZP): Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg; bv. aanpassingsstoornis/burn-out klachten, partnerrelatieproblematiek, identiteitsproblemen, levensfase-problemen. Deze klachten kunnen wel door mij behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP (Overig Zorg Product), is vastgesteld door de NZA voor 2021 op € 114,41 per sessie.

De kosten voor individuele therapie bedragen € 98,00 voor een consult van 45 minuten.

De kosten voor partnerrelatietherapie bedragen € 180,00 voor een consult van 90 minuten.

Kosten niet nagekomen afspraak: Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden dan ook in alle gevallen bij u in rekening gebracht. Deze factuur bedraagt € 50,00.

Algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP:

Artikel 1: Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3: De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 8: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Via deze link vindt u welke polis van  zorgverzekeraar welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg.

Let op: Niet elke restitutie-polis vergoedt 100% van de factuur!

U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen welk percentage van niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed. Onderzoek van de consumentenbond leert echter dat zorgverzekeraars aan de telefoon soms onjuiste informatie leveren over hun vergoedingen. Ook blijken de websites van zorgverzekeraars m.b.t. vergoedingen niet altijd erg inzichtelijk. Het beste kunt u uw zorgverzekeraar vragen om schriftelijk de volgende vraag te beantwoorden:

 • Welk percentage wordt uitgekeerd
 • van welk soort tarief (wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief, eigen tarief)
 • bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
 • bij Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de client. De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar. De client heeft geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De behandelaar houdt de handen vrij om zich te concentreren op de kwaliteit van de zorgverlening. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt tussen behandelaar en cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis.

Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.

Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.

Bij gecontracteerde zorg wordt bij elke polis de behandeling 100% vergoed.

Let op: in 2023 verdwijnen veel restitutiepolissen. Onderstaande zorgverzekeraars hebben dit nu nog wel:

 • Stad Holland
 • Aevitae Restitutie
 • Menzis Basis vrijdag
 • Zilveren Kruis Basis Exclusief
 • ASR Eigen Keuze

Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis.

U kunt aan het eind van elk jaar ervoor kiezen om over te stappen naar een restitutie-polis die uw behandeling geheel vergoedt.

NB: Sommige polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een veel lager percentage van de factuur vergoeden.

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.

Het eigen risico in de basisverzekering is in 2019 € 385,00; 2020 € 385,00 en in 2021 € 385,00

De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10.

Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij u verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Informatie over de Basis GGZ vindt u onder meer bij websites van de NVGzP en van de NZA. De Rijksoverheid informeert ook over GGZ in het algemeen.

Er is geen limiet gesteld aan het aantal sessies van een behandeling in het kader van Specialistische GGZ.

Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij u verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Het staat u vrij om met mij overleggen of u in aanmerking komt voor Specialistische GGZ.

Aferdita Tammer-Mucaj

Aferdita Tammer-Mucaj

Aferdita Tammer-Mucaj is sinds lange tijd werkzaam als office manager bij vele maatschappen en/of zelfstandige psychotherapie praktijken door geheel het land. Haar specialisatie betreft met name de DBC administratie, het geheel (administratief) opzetten van (nieuwe) praktijken, inrichten van -en instructie geven in- het pakket Medicore en het sluiten van de benodigde contracten met diverse zorgverzekeraars.

Daarnaast verzorgt zij ROM trainingen. Eigenlijk alles waardoor u als zelfstandige aan de slag kunt. Ook is het mogelijk de administratie en DBC afhandeling geheel of gedeeltelijk bij haar uit handen te geven zodat u zich volledig kunt richten op uw cliënten.

Voor meer informatie kunt u terecht op haar website www.tammermucajconsultancy.nl