PRIVACY STATEMENT
Psychotherapiepraktijk A. Steenhuisen-de Reuver, gevestigd te Driebergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30273669, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe A. Steenhuisen-de Reuver met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie A. Steenhuisen-de Reuver persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van A. Steenhuisen-de Reuver;
c. bezoekers van www.cphogeweg.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van A. Steenhuisen-de Reuver;
e. alle overige personen die met A. Steenhuisen-de Reuver contact opnemen of van wie A. Steenhuisen-de Reuver persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
2. Verwerking van persoonsgegevens
A. Steenhuisen-de Reuver verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van A. Steenhuisen-de Reuver zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
3. Doeleinden verwerking
A. Steenhuisen-de Reuver verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
4. Rechtsgrond
A. Steenhuisen-de Reuver verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
5. Verwerkers
A. Steenhuisen-de Reuver kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van A. Steenhuisen-de Reuver persoonsgegevens verwerken. A. Steenhuisen-de Reuver sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
6. Persoonsgegevens delen met derden
A. Steenhuisen-de Reuver deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. A. Steenhuisen-de Reuver deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
7. Doorgifte buiten de EER
A. Steenhuisen-de Reuver geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt A. Steenhuisen-de Reuver ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
8. Bewaren van gegevens
A. Steenhuisen-de Reuver bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. A. Steenhuisen-de Reuver hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
9. Wijzigingen privacy statement
A. Steenhuisen-de Reuver kan dit privacy statement altijd wijzigen. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht A. Steenhuisen-de Reuver te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A. Steenhuisen-de Reuver door een e-mailbericht te sturen naar steenhuisen@cphogeweg.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A. Steenhuisen-de Reuver persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A. Steenhuisen-de Reuver door een e-mailbericht te sturen naar steenhuisen@cphogeweg.nl
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).